จำนวนผู้เข้าชม

096947
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
88
257
1051
94922
4807
4458
96947

Your IP: 54.145.202.174
Server Time: 2015-01-30 08:30:11

ราคาน้ำมันวันนี้

Search

....http://www.krunakronban.com/....ครูนครบาลดอทคอม.....เวปไซท์สำหรับผู้ต้องการเปลี่ยนอนาคตตนเอง....

หลักสูตรการสอบแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

          ภาค ก. ภาคความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของ

วิชาชีพครู  โดยการสอบข้อเขียนในเรื่องดังต่อไปนี้

                   ๑.  ความรอบรู้

                             ๑.๑  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

                             ๑.๒  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

                             ๑.๓  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

                             ๑.๔  กฎหมาย(พระราชบัญญัติ)ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

                                      ๑.๔.๑  กฎหมายว่าการศึกษาแห่งชาติ

                                      ๑.๔.๒  กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

                                      ๑.๔.๓  กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                      ๑.๔.๔  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                      ๑.๔.๕  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

                                      ๑.๔.๖  กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

                                      ๑.๔.๗  กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ

                   ๒.  ความสามารถทั่วไป    โดยการสอบข้อเขียน ในเรื่องดังนี้

                             ๒.๑  ความสามารถด้านตัวเลข โดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ

ตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

                             ๒.๒  ความสามารถด้านภาษาไทย โดยการวัดความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การ

สรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์

                             ๒.๓  ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมา

อุปไมย

                  ๓.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดยการสอบข้อเขียน

ในเรื่องต่อไปนี้

                             ๓.๑  วินัยและการรักษาวินัย

                             ๓.๒  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

                             ๓.๓  มาตรฐานวิชาชีพ

                             ๓.๔  จรรยาบรรณวิชาชีพ

                             ๓.๕  สมรรถนะวิชาชีพ

          ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

                    ๑.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา โดยการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้

                             ๑.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

                             ๑.๒  การจัดการเรียนรู้

                             ๑.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

                             ๑.๔  การพัฒนาผู้เรียน

                             ๑.๕  การบริหารจัดการชั้นเรียน

                             ๑.๖  การวิจัยทางการศึกษา

                             ๑.๗  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                             ๑.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                      

                    ๒.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  โดยการสอบ ข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

          ภาค ค.  ความเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก

                   ๑.  ประวัติส่วนตัว และการศึกษา

                   ๒.  การประกอบคุณงามความดี

                   ๓.  บุคลิก ท่วงทีวาจา

                   ๔.  การมีปฏิภาณไหวพริบ

                   ๕.  เจตคติและอุดมการณ์

..................................................

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                                                       

 

Contribute!
Books!
Shop!